Privacy verklaring

Privacy verklaring The Movement Studio in het kader van de wet AVG

Lees hier de privacy verklaring van The Movement Studio.

The Movement Studio te Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

The Movement Studio
Resi Peters
Nijmegen
BTW – id: NL001841736B03
mob | 06-41462329

Resi Peters is de Functionaris Gegevensbescherming van The Movement Studio zij is te bereiken via email info@themovementstudio.nl of via het genoemde telefoonnummer.

Persoonsgegevens die The Movement Studio verwerkt:

The Movement Studio verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk
*Voor- en achternaam
*Geslacht
*Geboortedatum
*Telefoonnummer
*E-mailadres

The Movement Studio verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
*Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
The Movement Studio verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen, e-mailen of WhatsApp te sturen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
  • Het verzenden van evt. nieuwsbrief en/of reclamefolder

The Movement Studio verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben. Zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Hoe lang The Movement studio je gegevens bewaard:
The Movement Studio bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de volgende van persoonsgegevens:

Personalia > zoals wettelijk verplicht voor de belastingdienst Alle overige informatie > zolang je cursist bij mij bent

Delen van persoonsgegevens met derden:
The Movement Studio verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
The Movement Studio gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door The Movement Studio en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@themovementstudio.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage doorjou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

The Movement Studio wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe The Movement Studio je persoonsgegevens beveiligd:
The Movement Studio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Resi op 06-41462329